16 November 2022 blev världsbefolkningen

8 miljarder


Notice: If you are seeking the British organisation Population Matters, use this link. This Swedish network is an independent organisation, with no formal link to Population Matters in the UK

Nätverket Population Matters Sweden

Jordens befolkning har blivit så stor att planetens förmåga att producera förnybara resurser inte längre räcker till. Vi har gått från 1,5 miljarder människor år 1900 till idag 8 miljarder. Och den snabba ökningen fortsätter, med mer än 80 miljoner människor per år. Allt fler länder har eller går mot ohållbar överbefolkning och näst intill olösliga följdproblem av många slag. Ökningen skulle dock kunna bromsas och till och med vändas, med tämligen enkla frivilliga medel.

Det stora antalet människor är en av de viktigaste men ofta förbisedda orsakerna till de flesta problem många länder och världen kämpar med idag, inte minst klimat- och miljö-hoten. Men ohållbart stor befolkning bidrar också till fattigdom, nationella och internationella konflikter, stora flyktingströmmar, resursutarmning, utrotningar och sämre livskvalitet för många. Med dagens fortsatta folkökning, särskilt i Afrika men också i vissa rikare länder, blir det snabbt mycket svårare att lösa problemen. Många länder har redan akuta problem och ber om hjälp i stor skala.

FN beräknar att även små ändringar i familjestorlek (antal barn) skulle kunna göra enorm skillnad. År 2100 kan det skilja mellan en något minskad världsbefolkning på 7,3 miljarder och en dubblerad på 16 miljarder. Konsekvenserna av skillnaden är enorma. FN beräknar att om varannan familj hade ett barn mindre än idag skulle vi 2050 vara 800 miljoner färre än annars, och jordens befolkning år 2100 skulle troligen vara mindre än idag.

All our environmental problems become easier to solve with fewer people, and harder — and ultimately impossible — to solve with ever more people.” (alla våra miljö problem kan man enklare lösa om det finns färre människor, och de är svårare – och slutligen omöjliga – att lösa om det finns fler och fler människor)

 –  Sir David Attenborough, Population Matters in the UK patron

Denna sammanställda nattbild (i Mercator-projektion) visar att människan inte bara har spridit sig över hela vår Jord utan även att många fått tillgång till elektricitet och därmed konsumerar mera energi.

–Klimatförändringarna och ökningen av växthusgaserna är intimt kopplade till hur manga människor vi är på vår planet–