Glömmer vi konsumtionen?

Varför fokuserar vi på åtgärder som hejdar folkökningen och därmed möjliggör en långsiktigt hållbar mänsklig population?

Vi människor försämrar snabbt planetens livsbetingelser genom fossilbränslebruk och därigenom ödesdiger temperaturhöjning, avskogning, giftspridning, vattenförstöring, utarmning av förnybara resurser, mineralförbrukning, ökenspridning och andra destruktiva aktiviteter som lett till utrotning av många arter och hotar vår egen existens.

Vi förbrukar sedan många år mer förnybara resurser än jorden förmår återskapa!

Försämringarna har två grundorsaker: ökat antal människor och ökad resursförbrukning per person.

Politiker, media, opinionsbildare och miljöorganisationer lyfter vanligen bara fram det andra grundproblemet: hög resursförbrukning per person hos oss i rika länder, och hos rika i medel- och låginkomst-länder.

Vår konsumtion måste minska snabbt för att vända den katastrofala utvecklingen.

Vi fokuserar i vårt nätverk på den första grundorsaken, som inte uppmärksammats i Sverige de senaste decennierna, men är ytterst allvarlig: jordens fortsatt snabba folkökning och dess konsekvenser. Ökningen under senare tid är exceptionell: världens befolkning har fördubblats på 50 år, från nästan 4 miljarder 1970 till nästan 8 miljarder år 2020!

Fortsatt ökning hotar kommande generationers livsvillkor och motverkar framsteg via minskad förbrukning per person. Folkökningen som orsak till världens problem är föga belyst i media. Ökningen har inte heller lett till engagemang i politiska partier eller miljöorganisationer. Nätverket vill bidra med att höja kunskapen om folkökningen och dess konsekvenser, och visa på konkreta möjligheter att hejda ökningen och nå en långsiktigt hållbar mänsklig population.

Den atmosfäriska koncentrationen av koldioxide, CO2 , har sedan den industriella ”revolutionen” började brant ökat till en nivå som aldrig har varit så hög under de gångna 400 000 år, då det max har legat på 300 ppm, medan det låg på 415 ppm den 11te Juli 2020. Samtidigt har koncentrationen av syrgas, O2 motsvarande minskat. Skenbart verkar det ju att det skulle finnas ett direkt samband mellan antal människor och CO2 ökningen, men glöm ej att det är pga förbränningen av fossilt kol att balansen stördes.

IPCC skriver i het sammanfattande dokument att både folkökning och konsumtionsökning ligger bakom ökande utsläpp av CO2. Dessutom leder dessa till ökande utsläpp av de övriga växthusgaser och även allt övrigt avfall som upptar mer och mer plats både på land och i havet. I många ”icke-västländer” (Kina, Sydostasien, Sydamerika och Brasilien, Indien) finns idag också en starkt växande medelklass med hög konsumtion. Kina är snart som ett Europa i sig. Europa och USA, kommer att förlora i tillväxt framgent, de andra kommer att öka, i konsumtion/individ och därmed i utsläpp/individ. Det får stark effekt på utsläppen om folkökningen inte bromsas. Befolkningsutvecklingen har haft, har och kommer att ha en avgörande betydelse för klimatet och övriga miljö/hållbarhetsaspekter. Det förhållandet att befolkningsökning och utsläpp av växthusgaser de sista 100 år har utvecklats likartat beror på att de bakomliggande orsakerna i huvudsak är desamma, dvs människans förmåga att krama fram lättillgänglig energi ur fossila källor. Utan detta hade vare sig klimatförändringen eller befolkningstillväxten varit densamma. Nu håller det inte längre.

Den historiska befolkningsökningen kan vi inte göra något åt. På lång sikt, fram till år 2100, skulle en minskad folkökning (om realiserad) ge samma reduktion i årliga växthusgasutsläpp som en möjlig minskad fossil-användning, enlig modeller som publicerats. Dvs, de två alternativen kan ge ungefär samma utsläpp/år vid 2100. Endast bättre ”befolkningspolitik” är alltså ingen ”quick-fix” av klimatet. För att vända utvecklingen krävs omedelbara, stora förändringar av utsläpp/konsumtion/livsstil globalt sett, men framför allt i de högkonsumerande grupperna (som verkligen finns även i Kina och Indien). Inget av detta gör vår ambition att sätta befolkningsfrågan på agendan mindre viktig.