Vad kan vi göra?

Ohållbar folkökning är ett globalt problem och folkökningen är nu störst i Afrika. Enligt SCB :s statistik uppgick befolkningen i Sverige vid årsskiftet 2021/2022 till 10 463 485 invånare, vilket är en ökning med ca 1000000 invånare under det senaste decenniet. Enligt statistik från 2017 var den årliga folkökningen vid denna tidpunkt 1.4%, medan motsvarande siffror för Norge och Finland var 0.9% respektive 0.3%.

Folkökningen i Sverige under det senaste decenniet beror till stor del på större invandring än utvandring, men också på ökat barnafödande och lägre dödstal och att antalet kvinnor i barnafödande ålder har ökat. Att propagera för minskat barnafödande uppfattas av många som mycket kontroversiellt och något som går tvärtemot vad som är meningen med livet. Att skaffa färre barn är dock det mest miljövänliga val man kan göra idag. Att skaffa färre barn är dock inte detsamma som att man inte fortsätter att älska barn och givetvis så är det inte heller fråga om att helt avstå från barn.

Picture13Att påstå att det inte skulle göra någon skillnad om Sveriges befolkning ökar är gravt felaktigt med tanke på det stora fotavtryck som vi har själva. Vi i den rika värden måste inse att ”population matters” överallt, även hos oss i Sverige.

Många länder i Afrika har än så länge ett mindre fotavtryck än det globala, men med en snabbt ökande befolkning vänder det inom kort.

Picture14I denna grafen baserad på prognos data från FN ser man att Afrikas andel av världsbefolkningen förväntas öka från 7,5 % år 1960, till ca 23 % år 2050, dvs från 227 miljoner till ca 2,2 miljarder år 2050. Alla befolkningsprognoser är behäftade med handikappet att man använder sig av historiken för att beräkna framtiden. Vem vet hur bristen på vatten, torka, land erosion, högre temperaturer påverkar? Därför är egentligen extrapoleringar till 2100 meningslösa och att se framemot de kommande 30 åren, till 2050 rimligare.

FN beräknar att även små ändringar i familjestorlek (antal barn) skulle kunna göra enorm skillnad. År 2100 kan det skilja mellan en något minskad världsbefolkning på 7,3 miljarder och en mer än dubblerad på 16 miljarder. Konsekvenserna av skillnaden är enorma. FN beräknar att om varannan familj hade ett barn mindre än idag skulle vi 2050 vara 800 miljoner färre än annars, och jordens befolkning år 2100 skulle troligen vara mindre än idag.

Picture15Om inte dagens genomsnittliga fertilitet (2,5 barn/kvinna) minskar riskerar vi bli 21,6 miljarder människor på jorden år 2100. I FN:s prognos om 10,7 miljarder antas att det globala födelsetalet under 80 år minskar till nära 2,1 barn per kvinna. Om varannan kvinna föder ytterligare ett barn mindre (minus 0,5 barn/kvinna) än i FN:s prognos kan jordens befolkning minska svagt till år 2100.   

 

FN’s trendframskrivning för låg fertilitet visar att det alltså är fullt möjligt att på sikt nå en hållbar global befolkning! Samhällen, regeringar och organisationer måste uppmuntra till val av färre barn och erbjuda effektiv och frivillig familjeplanering. Längre utbildning och egenmakt för kvinnor kan bidra starkt till detta. Mindre familjer ger bättre möjligheter till uthålligt god levnadsstandard för alla, inklusive familjerna själva. Nätverket vill därför sprida information om vikten av att globalt främja mindre familjer, för deras egen skull, men också för framtida hållbar världsbefolkning och miljö.

Läs också för praktiska tips https://overpopulation-project.com/solutions-to-overpopulation-and-what-you-can-do/

För siffror för Sverige https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/ och olika landsdelar https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik–forsamling-landskap-och-stad/folkmangd-i-landskapen-den-31-december-2019/