Vad är konsekvenserna av överbefolkning?

Konsekvenserna av överbefolkningen tas nedan upp i 11 punkter. De flesta av dessa punkter påverkar, och påverkas av, klimatets utveckling. En allt mer samstämmig uppfattning bland världen forskare är att vi redan är på väg att spela bort möjligheten att hålla atmosfärens temperaturökning inom +1,5 grader (eller ens +2). Skulle vi misslyckas med att hejda temperaturökningen är följderna för vår Jord, människan och alla övriga arter oöverskådliga. En minskad befolkningsökning är, tillsammans med en betydande minskning av de högkonsumerande befolkningsgruppernas utsläpp, de två mest avgörande faktorerna för människans framtid.

1)    Försämrad livskvalité

Picture6
(www.allianz.com)

En minskad befolkningsstorlek ger ökad individuell frihet och lägre miljöpåverkan

2) Ohämmad konsumtion

Picture7+8

www.earstore.se

3) Förlust av den biologiska mångfalden genom skogsskövling

Picture9

www.ran.org

På många håll i världen, i Amazonas och även i Afrika, huggs skogen ned. I Tanzania har nästan all oskyddad regnskog försvunnen och stora ”odlings-stäpper” har dykt upp för att ge plats för mat för dagen, men även odling för att få palmolja och soja, som exporteras. Däremot ger skogsskövlingen i Amazonas huvudsakligen plats åt stordrift av  boskap  för att få ”natur” kött som transporteras till den rika världen.  De palmträd och soja plantager som kommer sedan skall ge mat åt boskap i den rika världen. Träden är inte bara viktigt för hela den ekologiska balansen, de binder även mycket kol. När dessa träd försvinner frigörs inte bara kol som är bundet i träden men även det som finns i marken i form av CO2. Men, när människor blir fler och fler finns det också i många länder ett desperat behov att få bränsle och få mera mark för odling av mat för dagen och produktion av andra förnödenheter. Då sker inte bara en befolkningsökningen utan även en stor ökning av människas boskap, särskilt getter, vilka tar de sista gröna strå och jorden eroderas och släpper ut ännu mera kol.

4) Förlust av den biologiska mångfalden genom jordbruk

 

Picture10
( www.reuters.com)

5) Minskning och t.o.m. utrotning av många vilda djurarter: däggdjur, fiskar, fåglar, insekter, mmmm

När det blir fler människor blir det också fler tamdjur men färre vilda djurarter

 

Picture11

Bild hämtad från population matters.org hemsidan

Biomassans fördelning hos landlevande däggdjur 2020: vilda däggdjur ca 1%,  tamdjur 67% och människans biomassa utgör 32%!

 

 

6) Försvinnande av många vilda växter (rödlistade)

7) Brist på mat (undernäring) och rent vatten

Picture12
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_overpopulation

8) Minskad sannolikhet att uppnå ett klimat i balans

9) Territoriella konflikter resulterande i t.ex. migration, fördrivning och krigstillstånd

10) Ökande risker för spridning av smittsamma sjukdomar och därmed pandemier

Smittsamma sjukdomar kan överföras från en individ till en annan på många olika sätt, genom direkt kontakt, genom luft t.ex. via droppar vid hostning eller via ett djur eller insekt. Sannolikheten för överföring av smittsamma sjukdomar ökar helt naturligt med hur tätt människor lever. Överbefolkningen är sålunda ett kraftfullt verktyg för att sprida sjukdomar och ju tätare befolkningen är i ett område, desto större är risken. Om dessutom människor lever i tät kontakt med (hus)djur är risken stor att nya sjukdomar kan överföras.

Det finns en risk för att storstadsbor kan drabbas värre än andra av smittsamma sjukdomar då långvarig exponering för luftföroreningar kan ge nedsatt immunförsvar.

11) Ökande utsläpp både på land och i havet

Utsläpp av växthusgaserna i atmosfären pga människans konsumtion leder till klimatförändringarna. Avfallshögarna på land växer och dessa dra till sig skadedjur och läcker farliga ämnen i dricksvattnet.  Desto fler människor, desto mera avfall! Avfallsmängder i havet upptar större o större område vilket skadar allt liv. Tillflödet av plastavfall från land och floder förs med med havsströmmarna och ansamlas i enorma mängder bland annat i nord atlantiska havet. Det den plasten som vi ser på bilden.

https://www.snopes.com/fact-check/great-pacific-garbage-patch/ 

https://www.scientificamerican.com/article/stemming-the-plastic-tide-10-rivers-contribute-most-of-the-plastic-in-the-oceans/ Credit: Amanda Montañez; Source: “Export of Plastic Debris by Rivers into the Sea,” by Christian Schmidt et al., in Environmental Science & Technology, Vol. 51, No. 21; November 7, 2017.

De delar av jorden med den största befolkningsökningen bidrar mest.

Men, de små plast partiklar, mikro- och nanopartiklar, som äts upp av de vattenlevande djuren och ansamlas i näringskedjan är ett ännu större hot. Läs tex https://www.scientificamerican.com/article/microplastics-earth-has-a-hidden-plastic-problem-mdash-scientists-are-hunting-it-down/